[PvP Ranking] TOP PVP LEGENDS

Moderators: Community Manager, Super Game Master, Game Developer, Game Master

Post Reply
User avatar
K
Administrator
Administrator
Posts: 369
Joined: 11 Feb 2019, 13:35
Location: Everywhere

30 Oct 2019, 19:13

ImageDragi jucători,
În acest topic se vor afişa câştigătorii turneelor PvP 1v1, prea-cunoscutele noaste legende în luptele vs. alţi jucători. De altfel, cei care sunt în clasament, pot fi provocaţi la un set de dueluri, care îi pune în pericol locul său în acest top. Mai jos aveţi mai multe detalii cu privire la provocări + modalităţile de a efectua/refuza o provocare.

Regulamentul provocărilor PVP:
 • #1 Pentru a provoca la duel pe cineva, trebuie să fii aceeaşi rasă ca şi respectivul, iar nivelul tău să fie 120 (maximul). Pentru clasamentul PVP LEGENDS, în momentul în care v-aţi înscris cu o rasă (exemplu: ninja), continuaţi cu rasa respectivă. Schimbarea rasei este interzisă.


Cum provoci la duel un jucător aflat în clasament?

- Lasă un reply în acest topic respectând următorului model de postare:

Nume în joc:
Numele celui provocat:
Rasa:
Poziţia sa în clasament: (locul 1/2/3)
Data la care să se desfăşoare lupta + ora:


Pentru categoria LEGENDARY:
Nume în joc:
Legendary: 1/2/3 - poziţia pe care doreşti să o ocupi
Rasa:
Data/Ora:

 • #2 Numărul minim şi maxim, de altfel, de SET-uri pe care trebuie să le faceţi cu cel provocat este de 3, a căte 10 dueluri fiecare. Pentru a-i câştiga locul în clasament, trebuie să câştigaţi 2 set-uri contra acestuia.

 • #3 Este obligatorie filmarea întregii lupte (celor 3 set-uri) de către unul dintre jucători - de preferabil, de către ambii. Cel provocat are datoria de a răspunde provocării cu link-ul către video + verdictul luptei: a câştigat sau a pierdut locul în clasament contra jucătorului care l-a provocat. - În cazul în care acesta nu o face, cel care l-a provocat poate să o facă în locul său.

 • #4 Cei aflaţi în clasament şi care refuză o provocare, îşi pierd poziţia contra celui pe care l-au refuzat.

 • #5 NU poţi provoca pe cineva care se află pe locurile 1/2, fără ca tu să fii pe locul 3. Prin urmare, dacă nu te afli în clasament, poţi să-l provoci, pentru început, doar pe cel de pe locul 3.

 • #6 Dacă ai pierdut lupta împotriva celui care/pe care te-a/l-ai provocat, nu mai poţi provoca această persoană timp de 7 zile.

 • #7 Dacă duelul nu se filmează/nu se arată dovada duelului, clasamentul rămâne neschimbat în ceea ce priveşte poziţia pentru care ai optat.

 • #8 Cel de pe locul 3 îl poate provoca pe cel de pe locul 2, iar cel de pe locul 2, pe cel de pe locul 1.

 • #9 Dacă ai câştigat duelul contra celui provocat anterior, poţi provoca din nou pe cel de pe locul din faţă, fără a mai aştepta 7 zile.

 • #10 Duelul trebuie să se realizeze în decurs de maxim 2 zile de la provocare. De altfel, nu puteţi provoca pe cineva care a fost deja provocat înainte, iar rezulatul luptei acestuia n-a fost încă afişat. Dacă cel provocat nu a dat duel în decurs de 48h, atunci îşi va pierde poziţia.

 • #11 Fuga excesivă în duel este interzisă ( şi prin fugă nu mă refer la eschivă, ci strict la fugă ) şi poate fi sancţionată cu pierderea setului. Dacă în urma postării video-ului reiese că ai făcut acest lucru poate duce la anularea setului.

 • #12 Este interzisă participarea de pe alte conturi în cadrul clasamentului pvp ranking ( poţi participa doar de pe contul ce se află în clasament ).

 • #13 Nu ai voie să te provoci de pe conturile tale şi nici să participi de pe mai multe conturi şi de asemenea nici să joace altcineva pe contul tău în cadrul clasamentului pvp ranking (IP-ul este verificat, nu contează dacă este altcineva pe cont, prieten, frate, sora).


 • #14 Cei care intervin în duelul celor 2 jucători care se luptă pentru o poziţie în clasament (se dau pe liber în scopul de a întrerupe duelul în cazul în care favoritul lor pierde), pot fi sancţionaţi cu BAN pentru 24h, iar duelul va fi reluat.

 • #15 Plecarea în timpul duelului/set-ului sau între set-uri este interzisă, indiferent de timpul în care sunteţi plecat/ă. Se va considera abandon. În cazul unor deconectări de la internet, cereţi verificarea unui GA pentru a se confirma faptul că, datorită unor probleme de conexiune, contul dvs. a fost deconectat.
 • #16 Set-urile/Duelurile se vor face în aceeaşi zi, fără pauze.
 • #17 Nu aveţi voie să schimbati skillurile. Ex.: Daca aţi inceput setul mental, continuaţi ca şi mental (în caz contrat, seturile se anulează şi câştigă adversarul)
 • #18 Nu aveţi voie să schimbaţi itemele în timpul duelului (în caz contrar, se acordă punct adversarului).
 • #19 Orice folosire a red-ului este interzisă în timpul duelului (în caz contrar, se acordă punct adversarului).
 • #20 Orice relog/teleport oraş fără acordul adversarului este strict interzis. (în caz contrat, se acordă punct adversarului).
 • #21 Încercarea de a perturba duelul prin diverse mijloace folosite de către adversar (de exemplu, trimiterea de cereri de prietenie/negoţ în timpul duelului etc.) sunt sancţionate cu BAN 24h şi pierderea set-ului.
 • #22 Grupa în timpul set-urilor este interzisă. Refuzarea spargerii acesteia sau activarea ei în timpul unui duel duce la pierderea set-ului.
Ne rezervăm dreptul de a sancţiona cum credem de cuviinţă orice abatere de la reguli. De altfel, încercarea de a găsi diverse "portiţe" prin regulament, evitând lupta corectă şi normală poate duce la eliminarea din clasament.

Premii:
 • Loc 1 la sfârşitul lunii : 100 MD
 • Loc 2 la sfârşitul lunii : 50 MD
 • Loc 3 la sfârşitul lunii : 25 MD
La sfârşitul lunii, cei aflaţi în categoria LEGENDARY PLAYERS vor primi următoarele premii, în funcţie de poziţia ocupată:
Locul 1: 100 MD + tagul [LGD] în faţa numelui
Locul 2: 50 MD
Locul 3: 25 MD
Un nou rol "PvP Legend" a fost adăugat pe canalul oficial de Discord, fiind oferit celor cu locurile 1. ( lăsaţi-mi un mesaj la adresa Kwen#4596 pentru a vă revendica rolul - cei de pe locurile 1 )

Premiile intră automat în posesia câştigătorilor, în Item-Shop.


------------------------------------------------------------------------------------------Dear players,
In this topic we will announce the winners of the PvP 1v1 tournaments, our well known legends from the battlefield. Also, those that are in the pvp top players list can be challenged to a set of duels, which endangers his place in the pvp top list. Below are more details about challenges + ways to make/reject a challenge.

Rules:
 • #1 To challenge someone, you must be the same race as the respective one, and your level must be 120 (the maximum).


How do you challenge a player from the leaderboard?

- Leave a reply in this topic respecting the following posting model:

My name:
Enemy's name:
Race:
His spot in the leaderboard: (1st/2nd/3rd place)
Date + time:


For the LEGENDARY category:
In-game name:
Legendary: 1/2/3 - the position that you want to occupy
Character Race:
Date/Time:

 • #2 The minimum and maximum number of sets you have to fight within the challenge is 3, each with 10 duels. To take his place in the leaderboard, you must win 2 sets against him.

 • #3 It is a must to film the entire fight (the 3 sets) by one of the players - preferably by both. The challenged one has the duty to show proof of the fights with both the link to the video and the verdict of the fight: he has won or lost his place in the leaderboard against the player who challenged him. - If he does not, the one who provoked him may do it instead.

 • #4 Those in the leaderboard who refuse a challenge, will lose their position against the one they refused.

 • #5 You CANNOT provoke someone who is in the 1st/2nd position, without you being in the 3rd place. Therefore, if you are not in the rankings, you can challenge, in the beginning, only the one in the 3rd place.

 • #6 If you lose the fight against the one you provoked, you cannot cause the same person for 7 days.

 • #7 If the duel is not filmed / the evidence of the duel is not shown, the ranking remains unchanged.

 • #8 The one on the 3rd place can provoke the one on the 2nd place, and the one on the 2nd place, the one on the 1st place.

 • #9 If you won the duel against the previous one, you can challenge the one in the front place, without waiting 7 days.

 • #10 The duel must be completed within a maximum of 2 days after the challenge. Moreover, you cannot challenge someone who has already been challenged before, and the outcome of his fight has not yet been displayed. If the challenged player did not approve the fight within 48 hours, then he will lose his position.
 • #11 Excessive running during the duel is prohibited ( By running I do NOT mean evasion, strictly running) and it can be punished by losing the set. If the video posted after shows that you were doing that, this may invalidate the set.
 • #12 It is prohibited to participate from another accounts during the PvP Ranking ( you can only participate with the account that is in the rankings).
 • #13 You are not allowed to challenge yourself from your accounts or to participate from multiple accounts and neither should anyone else play on your account in PvP Ranking ( your IP is checked, it doesn't matter if there is someone else on the account: friend, brother, sister).
 • #14 Those who intervene in the duel of the 2 players who are fighting for a position in this ranking (they attack the players in order to interrupt the duel in case their favorite one loses), can be sanctioned with BAN for 24h, and the duel will be resumed.
 • #15 It is forbidden to leave during the duel / set or between sets, regardless of the time you are away. It will be considered abandonment. In case of a disconnection from the internet, ask a GA to check in order to confirm that your account has been disconnected due to connection issues.
 • #16 The sets / duels will take place on the same day, without breaks..
 • #17 You're not allowed to change your skills . Ex. If you start as mental , you continue as mental (otherwise , the battle is canceled and the opponent wins)
 • #18 You're not allowed to change your items during the battle.(otherwise ,the opponent takes the point)
 • #19 Any use of red potion is prohibited during the battle.(otherwise ,the opponent takes the point)
 • #20 Any relog/teleport without your opponent consent is strictly forbidden.(otherwise ,the opponent takes the point)
 • #21 Attempt to disturb the duel by various means used by the opponent (EX: sending friend requests/trade during the battle , etc) are punished with 24h ban and loss of the set.
 • #22 The group while fighting is prohibited . Refusal to break it or enabling it during the battle leads to losing the battle.
We reserve the right to punish any deviation from the rules as we believe is appropiate.Moreover trying to find any "get aways" from the rules , avoiding fair fight can lead to removal from the leaderboard.


Prizes:
 • 1st place at the end of the month - 100 Dragon Coins
 • 2nd place at the end of the month - 50 Dragon Coins
 • 3rd place at the end of the month - 25 Dragon Coins
At the end of the month, those who occupy a position in the LEGENDARY PLAYERS category will receive the following prizes, depending on the position occupied:
1st Place: 100 Dragon Coins + [LGD] tag in front of their in-game names
2nd Place: 50 Dragon Coins
3rd Place: 25 Dragon Coins
A new "PvP Legend" role has been added to Discord's official channel, being offered to those with 1st place (leave me a message at Kwen # 4596 to claim your role - 1st place)

The prizes automatically enter the winners' possession, in the Item-Shop.
Image
Image

1st Place - SomeoneSweeet
2nd Place -Fronee
3rd Place - [PvP]Pounds

Image

1st Place - Alexinho
2nd Place - Daisuke
3rd Place - Arogances

Image

1st Place - [RvR]James
2nd Place - Kexo
3rd Place - 666Cemetery

Image

1st Place - Loeya
2nd Place - 1DorianPopa
3rd Place - xStreet

Image
În această categorie sunt trecuţi cei mai buni jucători PvP de generală 1v1. Adică? Ca şi mai sus, 3 locuri, însă ocupate de către cei mai buni, indiferent de rasă.

In this category the best general PvP 1v1 players are registered. What is this about? As above, 3 places, but occupied by the best, regardless of their in-game character race.


I - Kexo
II - 666Cemetery
III - SomeoneSweeet
Clasamentul va fi completat şi deschis după TURNEUL PVP 1V1.
The leaderboard will be completed and opened after the PVP 1V1 TOURNAMENT.
User avatar
K
Administrator
Administrator
Posts: 369
Joined: 11 Feb 2019, 13:35
Location: Everywhere

03 Nov 2019, 19:03

În urma evenimentului PvP, 1v1, primele locuri ale clasamentului au fost ocupate de către:
GODSer3na - Shaman
Daisuke - Ninja
1stRusso - Sura
Konishua - Warrior

Dăm start provocărilor pentru LOCUL 2 în clasament. Prima persoană care face cerere de ocupare a poziţiei 2 trebuie să lase un reply după următorul model:
Nume în joc:
Locul dorit:
Rasa:
A doua persoană care doreşte aceeaşi poziţie, trebuie să provoace prima persoană care a făcut cerere pe poziţia dorită, conform modelului de provocare al acestui Clasament, urmând să se posteze rezultatul luptei.
Pe scurt, doar primele 2 persoane care se luptă pe 1 loc vor avea dreptul de a o face, fără un al 3-lea luptător. - această regulă este valabilă doar până când clasamentul este completat, urmând ca poziţia 3 să fie ocupată de cel care pierde set-ul pentru poziţia 2
User avatar
jadorTEADOR
Posts: 9
Joined: 13 Aug 2019, 01:43

03 Nov 2019, 19:07

Nume în joc: jadorTEADOR
Locul dorit:2
Rasa:SAMAN BABAN
User avatar
jadorTEADOR
Posts: 9
Joined: 13 Aug 2019, 01:43

03 Nov 2019, 19:11

Numele meu: jadorTEADOR
Numele celui provocat: GODSer3na
Rasa: SAMAN BABAN
Poziţia sa în clasament: (locul 1/2/3) 1
Data la care să se desfăşoare lupta + ora: cand doreste inimioara lui
Last edited by K on 03 Nov 2019, 19:15, edited 1 time in total.
Reason: Trebuie să aştepţi 24h pentru a fi provocat de către altcineva pentru locul 2. Dacă nu te mai provoacă nimeni, îl poţi provoca pe cel de pe locul 1. PROVOCARE ANULATĂ
User avatar
ImSixPack
Posts: 57
Joined: 21 Oct 2019, 09:41

03 Nov 2019, 19:14

Nume în joc: SIxPack
Locul dorit: locul 2
Rasa: Sura
User avatar
4Theo
Posts: 99
Joined: 25 Jan 2019, 00:25
Location: Constanta

03 Nov 2019, 19:15

Nume în joc:4Theo
Locul dorit:2
Rasa: Ninja
Image
Image Theo#7858
User avatar
adyady97
Posts: 27
Joined: 04 May 2019, 12:51
Location: Dubai
Contact:

03 Nov 2019, 19:18

Nume în joc:CocoLyNo
Locul dorit:2
Rasa: War
User avatar
bobutuionut
Posts: 20
Joined: 13 Oct 2019, 19:10

03 Nov 2019, 19:21

nume in joc: TheGoodFather
locul: 2
rasa: razboinic
User avatar
K
Administrator
Administrator
Posts: 369
Joined: 11 Feb 2019, 13:35
Location: Everywhere

03 Nov 2019, 19:25

bobutuionut wrote:
03 Nov 2019, 19:21
nume in joc: TheGoodFather
locul: 2
rasa: razboinic
adyady97 wrote:
03 Nov 2019, 19:18
Nume în joc:CocoLyNo
Locul dorit:2
Rasa: War
Succes la set-uri, vă luptaţi pentru locul 2.

SE DĂ STARTUL LUPTEI PENTRU LOCUL 3 LA WARRIOR
User avatar
Denmark
Posts: 60
Joined: 15 Apr 2019, 05:56
Location: In inima ta

03 Nov 2019, 19:29

Nume in joc: Denmark
Locul dorit: 2
Rasa: Ninja
Acorduri de kalasnikov intr-un concert al mortii...

Image
Post Reply